MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Continuatio Admonitionis

Continuatio admonitionis fraternae

de temperando charitate zelo. Cum fideli dehortatione a pantherina indole et a larvis Johannis Comenii ad Samuelem Maresium; pro intentione prima minuendorum odiorum ampliandorumque favorum, aut ad tradendum finaliter obstinatos Divino et humano judicio

 

Pokračování v bratrském napomínání o mírnění horlivosti láskou. V němž Jan Komenský s oddaností odrazuje Samuela Maresia od způsobů dravých šelem a od užívání masek; podle prvotního záměru k oslabení záští a posílení přízní, nebo nakonec k předání zatvrzelých Božímu a lidskému soudu


Vznik díla:
1669 Amsterdam

 


Vydání:
1669 Amsterodam

1961 Praha, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského

(Acta Comeniana) 20, s. 10-30 (dedikační předmluva a paragr. 1-38)

1913 Brno, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 3,

s. 7-51, paragr. 39-128

1914 Brno, tamtéž, 4, s. 12-21 (opravy a poznámky k předešlé edici)

1924 Praha, Jana Amose Komenského Vlastní životopis, paragr. 39-128,

čes. překlad J. Hendrich

1975 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VIII, paragr. 39-128,

čes. překlad J. Hendrich

1975 Stockholm, Comenius självbiografi. Comenius about himself. (Faksimile vydání

z r. 1669 se švédským a anglickým překladem)

 

 

 

 


Obsah:

Nedokončená obranná odpověď Komenského na Maresiův Antirrheticus (Protiřečník), zaměřená na obhajobu vlastních pansofických snah. Samuel Maresius po vydání Komenského spisu De zelo sine scientia et charitate (O horlivosti bez znalosti a lásky; De zelo) neprojevil ochotu ke smíru. Naopak ve své odpovědi Antirrheticus zpochybnil celý Komenského život jako klamného teologa, chiliasty, vizionáře a škodlivého entuziasty. Nejvíce urazil Komenského, když ho označil za podvodníka, který lstivě mámil peníze od pánů de Geer a vodil lidi za nos Drabíkovými proroctvími (Mikuláš Drabík). Komenský se hájil výše nadepsaným spisem. Nejcennější z jeho obrany je část životopisná, kterou Komenský začíná odchodem do Lešna r. 1628, pokračuje informacemi o didaktických a pansofických pracích, o pozvání do Anglie a jednání se Švédskem, náboženských sporech, do kterých byl proti své vůli zatažen, o pobytu v Uhrách a zejména uvádí vzácné podrobnosti o pokračování práce na Obecné poradě (Consultatio) po příchodu do Amsterdamu. Tyto autobiografické poznámky jsou velmi cenné, poněvadž nám osvětlují mnohé okolnosti jeho života. Komenský chtěl proti Maresiovi vydat ještě spis Antimaresius, ale to mu znemožnila smrt.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VIII. Praha 1975, s. 111-113

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 656-661

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 214-216

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz