MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Christianismus

Christianismus reconciliabilis reconciliatore Christo

O možném usmíření křesťanstva, bude-li usmiřovatelem Kristus


Vznik díla:
1646 – 1670 Elbląg, Lešno, Blatný Potok, Amsterdam


Vydání:
dílo nevydáno, rukopis nezvěstný


Obsah:

Je to jeden z posledních irénických spisů Komenského o tom, jak by se křesťané mohli usmířit. Komenský na něm pracoval dlouho, ale nedokončil jej. Jednání o smír křesťanských polských církví, zahájené v srpnu 1645 v Toruni, skončilo nezdarem a polský král Vladislav IV. zamýšlel svolat nové rokování, kterého by se zúčastnili pouze katolíci a reformovaní. Tato skutečnost byla Komenskému podnětem, aby se dal do práce na shora titulovaném díle. Učinil tak i na výzvy z několika stran. Avšak neúspěch toruňského jednání, z něhož byl viněn reformovaný konvertita na katolictví Bartoloměj Nigrinus, jakož i jeho nové a nové útoky na polské evangelíky, rozmrzely účastníky jednání. Dokonce jeho vlastní katoličtí biskupové byli jeho vystupováním znechuceni a odepřeli mu podporu. A tak Nigrin, muž sice velmi vzdělaný a schopný, ale neklidný a nepevného charakteru, záhy zemřel v zavržení a chudobě. Provedení plánovaného mírového jednání nakonec zabránila válka s kozáky a předčasná králova smrt.

Dílo mělo být jednou z jitřenek (Aurora) nového věku. Tak nejprve Komenský pomýšlel nazvat svůj všenápravný soubor. O tomto dnes ztraceném spise se Komenský zmiňuje v listě Montanovi (Ad Montanum). Píše, že měl těchto osm kapitol:

 

1. Které jsou pravé příčiny tak strašlivých svárů mezi křesťany

2. O jejich zavrženíhodné ohavnosti a škodlivosti

3. Proč je smíření křesťanů žádoucí?

4. Je-li třeba si ho žádati a hledati, jaké tedy máme požadovat a hledat (totiž obecné a úplné, aby byly vyťaty

všecky kořeny všech neshod)

5. Zdali na smír tak dokonalý může být naděje a na jakých základech

6. O prostředcích k takovému smíření potřebných

7. O náležitém užívání těchto prostředků, tak aby se vytoužený úspěch nemohl nedostavit

8. O triumfu Krista, knížete pokoje, budou-li křesťané ochotni zákonům pokoje se podrobit

 

Viz hesla De colloquio Thorunensi a De pastorum missione.

 


Poučení o díle:
J. V. Novák J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 387-388

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz