MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Cato

Catonis Disticha moralia, Latino et Bohemico metro edita.

 

Moudrého Catona Mravná poučování od něho latinskou, pak od J. A. Comenia českou zpěvořečností sepsaná


Vznik díla:
1625 – 1630, za bloudění ve vlasti – Lešno


Vydání:
1662 Amsterdam (dnes nezvěstné)

1670 Praha (vydání V. J. Rosy)

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Je to české přebásnění pozdně antického souboru latinských mravoučných dvojverší. Tyto morální průpovědi byly oblíbenou školní četbou ve středověku až do doby Komenského a byly již třikrát přeloženy do češtiny. Za autora byl jedněmi pokládán jinak neznámý Dionysius Cato, druhými zase římský státník M. Porcius Cato Censorius. Znamenitý humanista Josef Scaliger Katónova hexametrická dvojverší převedl zdařile do řečtiny a byla překládána i do jazyků národních.

 

 

 

To bylo Komenskému podnětem, aby učinil tuto sbírku přístupnou v českém jazyce účelům školským v dokonalejším provedení. Původně byla disticha rozdělena do čtyř kapitol bez vnitřní souvislosti. Komenský je uspořádal podle věcného hlediska do následujících pěti kapitol:

 

1. Jak se má člověk chovat k Bohu.

2. Jak se má chovat sám k sobě.

3. Jak se má chovat k bližnímu

4. Jak se má chovat k čeledi.

5. Co má dělat vzhledem ke smrtelnosti své vlastní a všech lidí.

 

Komenský přebásnil Katóna nerýmovanými hexametry. Jeho verše svou uměleckou silou vynikly nad dosavadními překlady.

První amsterdamské vydání z r. 1662 se nedochovalo, ale měl je v ruce ještě básník V. J. Rosa, kterému se do té míry zalíbilo, že je, rozšířené svými časoměrnými básněmi, vydal r. 1670. Také na Slovensku se o Katóna zajímali; D. Krman ml. si jej opsal a P. Doležal jej vydal ve své mluvnici r. 1746.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. IV. Praha 1983, s. 198-203

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 83-86

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 416-417

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 232-233

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz