MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Cartesius

Cartesius cum sua naturali philosophia a mechanicis eversus

Descartes se svou přírodní filosofií od mechaniků vyvrácený


Vznik díla:
1659 Amsterdam


Vydání:
1659 Amsterdam

1896 Giessen, J. Reber in: Comenii operum tomus I (s něm.

překladem)

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12

1968 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V,

čes. překlad J. Červenka


Obsah:

Polemický spisek namířený proti Descartesovým názorům na zhušťování a zřeďování hmoty. Komenský jako teolog a Descartes jako přírodovědec a filozof se od začátku rozcházeli. Došlo k tomu již při jejich setkání v Endegestu r. 1642. Komenský uznával smysly, rozum a Boží zjevení (Písmo svaté) za tři základní zdroje poznání, náboženská víra a věda mu splývaly v jedno. Naproti tomu Descartes, otec novodobé filozofie, hledal bezpečnost vědění jen v lidském rozumu a odlučoval oblast vědy, a tudíž i filozofie, od oblasti teologie. Do roku 1650 byl Descartes Komenskému autoritou, i když s výhradami. Ale když vypukly boje mezi karteziány a antikarteziány, přidal se Komenský k antikarteziánům a sepsal Refutatio philosophiae Cartesianae (Vyvrácení karteziánské filozofie), avšak spis shořel v Lešně r. 1656. Sledoval však novinky v přírodovědném bádání a jsa nadšen objevem rozpínavosti a stlačitelnosti plynů, napadl prudce tímto polemickým traktátem některé Descartesovy představy o zhušťování a zřeďování hmoty. Stalo se tak devět let po Descartesově smrti. Komenský se domníval, že zpochybněním jedné Descartesovy základní teze zpochybní celý jeho filozofický systém. To se však nestalo. Spisek se těšil u karteziánů značné pozornosti. Patří však ke slabším pracím Komenského a nemohl ohrozit Descartesovo postavení významného přírodovědce a filozofa.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12. Praha 1978, s. 303-306

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V. Praha 1968, s. 207-208

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 556-557

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 208-209

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz