MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Blatný Potok

též Sárospatak, Patakinum Hungarorum

 

Maďarsko. Městečko na úpatí pohoří Hegaylaya na řece Bodrog.

 

Původně královské město, od roku 1390 se stalo městem poddanským. Patřilo rodům Perényiů a Pálócziů. Dochovaný zámek byl budován v 1. polovině 16. století.

 

Do Blatného Potoka pozvala Komenského kněžna Zuzana Lórántffy, jejíž rodina vlastnila Blatný Potok od roku 1608. Reformovaná škola, již měl Komenský rozvíjet, zde vznikla v návaznosti na starší městskou farní školu (viz také potocké gymnázium). Rákócziové věnovali škole velkou pozornost a péči, snažili se, aby škola dosáhla úrovně školy v Královském Bělehradě (sídelní město sedmihradských knížat). Během čtyř let zorganizoval Komenský tři třídy akademie, vypracoval návrh organizace a cílů školy, učebnice (Eruditionis scholasticae Vestibulum, Janua, Atrium, Orbis sensualium pictus, sbírku školních her Schola ludus). Pobyt v Blatném Potoku měl i politickou motivaci: Rákócziové byli zaměřeni proti- habsbursky, Komenský si tedy sliboval, že přispějí ke zvratu politické situace v Evropě tak, aby se České království vymanilo z moci Habsburků.

 

Rákócziovský zámek je dnes sídlem Muzea J. A. Komenského, a ve městě pracuje Vyšší pedagogická škola Komenského. Sídlí zde Maďarská společnost Komenského (Magyar Comenius Társaság, Eötvös utca 7, H – 3950 Sárospatak), která vydává edici prací o J. A. Komenském a spisy Komenského v maďarštině (Bibliotheca Comeniana, dosud 11 svazků).

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz