MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Bazuine

 

Bazuine des genaden jaar voor de Bohemische natie verkondigende den droevigen troost, den wenenden vreugde, den gevangenen verlossinge, den verstrooiden weder °t samenkomste, beginnende aan °t einde des 1631 ende voorts vervolgende in °t jaar 1632. In °t licht ten eerste maal in de Bohemische tale gebracht door den eerweerdigen en hooggeleerden Johannem Amos Comenium ende nu in het Nederlandse overgezet door Johannem Gajum Mulda-Thyanaeum

 

Pozoun milostivého léta pro český národ, zvěstující útěchu zarmouceným, radost plačícím, vysvobození zajatým, opětné spojení rozptýleným; začínající koncem roku 1631 a pokračující v roce 1632. Na světlo vydaný poprvé v českém jazyce ctihodným a vysoce učeným Janem Amosem Komenským a nyní přeložený do nizozemštiny Janem Gajusem Vltavotýnským

 


Vznik díla:
1632 Lešno


Vydání:
1632 Kampen, v holandském překladu

1929 Brno, in: Časopis Matice moravské 53, s. 289-319, hol. překlad

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3, hol. překlad

1945 Kutná Hora, Polnice milostivého léta..., čes. překlad P. J. Chrástek

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI, výbor, čes. překlad N. Moutová

a J. Polišenský

 

 

 

 


Obsah:

Je to leták, ohlašující porážku Habsburků a přislibující brzký návrat českých exulantů do vlasti. Komenský v něm navazuje na biblickou tradici milostivého léta, slaveného v Izraeli každého padesátého roku, kdy otroci byli propuštěni na svobodu, prodaná pole byla vrácena původním majitelům a dlužníkům byly prominuty veškeré dluhy.

Saský vpád do Čech z konce října 1631 přinesl utrakvistům a Bratřím důvěru ve vítězství nad císařskými vojsky, a tak se chystali na návrat do vlasti. Na tuto situaci reagoval Komenský svou Polnicí. Je to dialog mezi hlasem polnice boží, zvěstujícím porážku nepřátel, a hlasem rozptýlených Bratří, v němž se ozývá skrytá pochybnost, zda tento obrat je trvalý. Komenský jako prorok a hlasatel boží vůle rozptyluje slovy proroka Izajáše obavy z babylónských hrůz a zvěstuje rozdrcení Babylónu, ztělesňujícího habsburskou hydru. Z milosti boží poroste český lid po návratu do vlasti jako bylina a vrby podle vod. Rozptýlení se táží, co se stane s těmi, kdo odpadli od Hospodina a zůstali mezi nevěrnými. Hlas boží odpovídá, že okusí jeho moc a sílu, ale nakonec i jeho spravedlivost a milosrdenství.

Sloh dílka je biblický a připomíná první dva díly Truchlivého (Truchlivý I a Truchlivý II).

Český rukopis se ztratil, ale předtím jej do holandštiny přeložil český exulant Jan Gajus.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3. Praha 1978, s. 583-586

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 117-118.

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 678-679

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 205-206

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz