MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Astronomia reformanda

 

Astronomiae ad lumen physicum reformandae synopsis: novis non ad placitum fictis, sed veris et realibus, e coeli natura desumptis hypothesibus superstruenda

 

Přehled astronomie, jak je třeba ji reformovat podle světla fyziky a vybudovat ji na nových, ne libovolně smyšlených, nýbrž pravdivých a skutečných, z přirozenosti nebes vyvozených předpokladech

 

 


Vznik díla:
1632 Lešno


Vydání:
spisek nevydán, je ztracen

 


Obsah:

Je to dílko založené na přírodovědných hypotézách platných od středověku do Koperníka.

Mimo Fyziku (Physica) sestavil Komenský také učebnici o astronomii. Jak píše r. 1633 příteli Janu Mochingerovi, je to spis snadný a tak jednoduše pojatý, že žák po pouhém jeho přečtení pochopí nebeské jevy i bez pomoci učitele. Byl založen na zeměstředné teorii a odporoval novému heliocentrickému názoru, který uveřejnil Koperník ve spise De revolutionibus orbium coelestium (O pohybech nebeských těles). Kniha vydána nebyla, protože Filip Lansberg, jemuž měla být věnována, mezitím zemřel a povinnosti volaly Komenského jiným směrem.

 


Poučení o díle:

J. A. Komenský, dopis Janu Mochingerovi z r. 1633.

In: Adolf Patera, J. A. Komenského korrespondence. Praha 1892, s. 18

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 679-680

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz