MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Antidotum

 

Antidotum apostasiae, to jest Zkušené a jisté lékařství, kteréž duše lidské ve všelijakých pokušeních na ně přišlých při čistém náboženství zdržeti a před tou nejnebezpečnější nemocí, to jest před odstoupením od poznalé pravdy Boží, zachovati i proto zemdlení víry posilniti může

 

 


Vznik díla:
1622, místo neznámo


Vydání:
1622 (?), bez uvedení místa

před 1696, opis, Tranosciova knižnica, Liptovský sv. Mikuláš

 


Obsah:

Je to útěšný spisek, doporučující prostředky, kterými lze odolat svodům protireformace. Na počátku 17. století zesílili jezuité v českých zemích za podpory panovnického rodu Habsburků boj proti Českým bratřím a protestantům. Používali přitom nejrozmanitějších prostředků počínaje úlisnými nabídkami a konče hrubým politickým násilím. Ti, kdo přestoupili na katolictví, byli bráni na milost. Ostatní trpěli insinuacemi všelikého druhu. Vystaveni jim byli zejména kněží. Spisek je napomenutím a výzvou, jak těmto svodům čelit. Je rozdělen do třiceti kapitol, jednajících o nemocech tělesných a duševních a o potřebě jejich léčby, o odpadlictví a lécích proti němu. Ze všeho nejdříve však je třeba předejít mu odmítnutím strachu a připoutanosti k věcem tohoto světa, osvojením bázně boží, touhou po věčném životě a zbavením se strachu před smrtí. V tom má být nápomocná trpělivost, která posiluje proti nebezpečí, proti zármutku nad zkázou vlasti a náboženství a proti ochabnutí ve víře. Nakonec se mluví o modlitbách, o naději ve vysvobození od nepřátel a o naději pevného setrvání ve víře.

Autorství Komenského je sporné. Výtisk prvního vydání byl objeven r. 1914.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 707

J. V. Novák, Nově nalezená Komeniana kláštera Strahovského. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského, 1914, seš. 4, s. 29-33

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz