MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Albrecht z Valdštejna

 

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

(1583 – 1634)

 

Český šlechtic a vojevůdce ve třicetileté válce.

 

 

Pocházel ze starobylého, ale nepříliš zámožného českého evangelického rodu. V letech 1604 – 1606 získal vojenské zkušenosti ve válkách proti Turkům v Uhrách. Po přijetí úřadu komorníka u dvora arciknížete Matyáše přestoupil ke katolicismu. V době českého stavovského povstání v roce 1618 byl jmenován plukovníkem jednoho ze tří moravských pluků. V květnu 1619 přešel k císařské armádě a bojoval proti stavovskému českému a moravskému vojsku. Uplatnil se i jako schopný podnikatel. Odkupoval pobělohorské konfiskáty a v severovýchodních Čechách vytvořil rozsáhlé panství. Od roku 1625 byl vrchním velitelem císařské armády, roku 1627 jej císař povýšil na frýdlantského vévodu. Podnícen rozhodnými vojenskými úspěchy a ziskem konfiskovaného majetku exulantů aspiroval na českou korunu. Pro tajné vyjednávání s protivníky Habsburků byl zavražděn 25. února 1634 v Chebu císařskými důstojníky.

 

 

V Praze na Malé Straně dal postavit výstavný raněbarokní palác s nádhernou barokní zahradou (dnešní Valdštejnský palác).

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz