MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Agenda Patakina

 

Agenda Patakina, hoc est Sylva eorum, quae in reformandae Patakinae scholae negotio constituenda veniunt. Eo fine seorsim annotari coepta, ut quidquid tanquam necessarium svadebitur, expendi prius et consiliis ventilari, tandem vero communibus calculis conclusum pro rato haberi, et in effectum deduci possit

 

Šárošpatacké úkoly, to jest Seznam toho, co je třeba ustanovit v záležitosti obnovy šárošpatacké školy. S jejich odděleným zaznamenáváním se začalo s tím cílem, aby bylo možno cokoliv, co bude doporučováno jakožto nezbytné, nejprve zvážit a probrat při poradách, pak teprve usnést ve společném hlasování, pokládat za stvrzené a přivést k uskutečnění

 


Vznik díla:
1650 Blatný Potok


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha,Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II

 


Obsah:

Úvaha určená správcům potockého gymnázia o nutnosti Komenským plánovaných reforem a o prostředcích k jejich provedení. Současně úvod k následujícím pracím, obsaženým ve sborníku Primitiae laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio (Prvotiny školských prací na osvíceném potockém gymnáziu; Primitiae laborum).

Komenský se obrací jako rádce na tři nejvýznamnější muže (scholarchy) pro řízení potocké školy – prefekta školy (Ondřeje Klobusického), potockého předního duchovního správce Františka Veréciho a ředitele školy Jana Tolnaie. Praví, že před každým činem má předcházet neměnný úmysl. To platí i pro reformu potockého gymnázia. Vyloží a uvede důvody, proč je to nutné, vysvětlí prostředky k dosažení cíle a ukáže způsob, jak oněch prostředků správně použít. Komenský a oni společně s ním se pokoušejí o velikou věc, v níž mají malé zkušenosti. On sám, Komenský, se opírá o své dvacetileté zkušenosti.

 

 

 

 

Nezná však poměry v Uhrách, a proto spoléhá na jejich dobrozdání. Nebudou-li si počínat obezřele, bude tu nebezpečí pro školu, církev a pro ně všechny osobně. Je třeba nedopustit zmatky a postupovat uváženě. Nebude-li mít věc úspěch, dostane se jim výtky, že podnikli něco nad své síly. Proto nebudou přistupovat k dílu, dokud nebudou mít před sebou jako na dlani reálný plán. Přitom je nezbytná opatrnost, neboť se vyskytnou i obtíže, o kterých promluví později. Svá usnesení budou zaznamenávat do zvláštní jednací knihy (Agenda Patakina), obsahující rozhodnutí, jichž budou vykonavateli. Odpovědnost za to převezmou Klobusický před šlechtou, Veréci před duchovenstvem a Tolnai před učenci.

 

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 478

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 450-451

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III. Praha l992, s. 335-338

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 274-278

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz