MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ad Montanum

 

Scriptorum catalogus, qui vulgo dicitur Epistula ad Montanum

Seznam spisů neboli tak zvaný List Montanovi

 


Vznik díla:
10. 12. 1661 Amsterdam


Vydání:
1662 Amsterdam (spolu s Regulae vitae, Faber fortunae, Diogenes Cynicus,

Abrahamus patriarcha)

1892 Praha, A. Patera, J. A. Komenského korrespondence, s. 133-245

1969 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. I, (lat. a čes.), český překlad J. Nováková

1975 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VIII, český překlad J. V. Novák

 


Obsah:

Amsterdamský tiskař a nakladatel Peter van den Berge, zvaný humanisticky Petrus Montanus, přítel Komenského a vydavatel některých jeho spisů, se na Komenského několikrát obrátil s žádostí, aby sestavil seznam svých děl. Komenský tak učinil a výsledkem byl shora jmenovaný dopis. Montanus tím sledoval své cíle reklamní, Komenský zase své cíle literární a kulturní. Komenský v tomto soupisu nepodal strohý výčet svých děl, ale jedinečným způsobem vylíčil postup své tvorby od jejích počátků až do doby jemu současné. Svým listem obrací se již nejen k svému příteli, ale i k široké čtenářské obci. Mluví o svém počátečním záměru psát jen českým jazykem pro svůj národ. Zmiňuje se o spisech útěšných, o svých pokusech v českém časoměrném básnění, o dílech didaktických, filozofických a historických, o spisech polemických a o svých záměrech pansofických. Ukazuje, čeho ve svém úsilí dosáhl a v čem jeho snahy ztroskotaly, a doplňuje svůj výklad zajímavostmi a vzácnými informacemi o okolnostech vzniku některých svých děl. List Petru Montanovi je v českém písemnictví první pokus o kritický přehled vlastní literární činnosti, o memoáry, literární vzpomínky či literární autoportrét. Je významný také tím, že poskytl vědcům dobrou informaci o zařazení děl Komenského do literárních okruhů.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. I. Praha 1969, s. 41-44

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VIII. Praha 1975, s. 51-52

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 447

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 589-590

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 236

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz