MENU CZ•EN
Jan Amos KOMENSKÝ - life, work, legacy

A basic bibliography on the life of J. A. Comenius

 

Bečková, Marta: Jan Amos Komenský a Polsko. Praha 1983.

Bellerate, Bruno (ed.): Comenio sconosciuto. Cosenza 1984.

Blekastad, Milada: Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský. Praha & Oslo 1969.

Blekastad, Milada: Geniet i stormaktenes spill. Comenius of Sverige. Kyrkohistorisk ĺrsskrift 1974, pp31-70.

Bohatcová, Mirjam: Jan Amos Komenský. Soupis rukopisů. Praha 1957.

Brambora, Josef: Knižní dílo J. A. Komenského. Studie bibliografická. Praha 1957.

Brtová, Bohuslava: Díla J. A. Komenského v Základní knihovně Československé akademie věd. Praha 1991.

Brtová, Bohuslava-Vidmanová, Stanislava: Seznam, děl J. A. Komenského uchovaných pouze v zahraničí. Studia Comeniana et historica 8, 1978, č. 18, pp123-136.

Čapková, Dagmar: The Comenian Group in England. Comenius Idea of Universal Reform. In: Acta Comeniana 25, 1969, pp25-34.

Čapková, Dagmar: Myslitelsko-vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského. Praha 1987.

Čapková, Dagmar: Neznámý deník J. A. Komenského. In: Studia Comeniana et historica 4, 1974, č. 7-8, příloha, p161

Červenka, Jaromír: Die Naturphilosophie des Johann Amos Comenius. Praha & Hanau 1970.

Červenka, Jaromír: J. A. Comenii Janua linguarum reserata. Editio synoptica et critica quinque authenticos textus Latinos necnon Janualem Comenii textum Bohemicum. Praha 1959.

Dercsényi, Deszö Gerö, László: A Sárospataki Rákoczi-vár. Budapest 1957.

Floss, Pavel: Jan Amos Komenský. Od divadla věcí k dramatu člověka. Ostrava 1970.

Floss, Pavel: Labyrint srdce a ráj světa. Obrazy doby, života a díla Jana Amose Komenského. Praha 1992.

Floss, Pavel: Od počátků novověku ke konci milénia. Brno 1998.

Floss, Pavel: Příroda, člověk a společnost v díle Jana Amose Komenského. Přerov 1968.

Földes, Éva- Mészáros, István (ed.): Comenius and Hungary. Budapest 1973.

Göransson, Sven: Komenský a Švédsko. Přel. Miroslav Hroch. In: Acta Comeniana 19, 1960, pp200-218.

 

 

Hanuš, Miroslav: Osud národa. Poutník v Amsterodamu. Praha 1967.

Hofmann, Franz: Jan Amos Comenius. Lehrer der Nationen. Leipzig 1975.

Jarábek, Karol: Komenského cesty po Slovensku v rokoch 1650 1654. In: Studia Comeniana et historica 5, 1975, č. 10, pp7-20; č. 11,  pp5-16.

Karšai, František: Jan Amos Komenský a Slovensko. Bratislava 1970.

Klika, Josef Sokol, Josef: Heslo Komenský Jan Amos ve Stručném slovníku paedagogickém, díl II. Praha 1893, pp599-681.

Klíma, Jiří Václav (ed.): Jan Amos Komenský. Soubor statí o životě a díle učitele národů. Praha  1947.

Komenský, Jan Amos: Ex diario. Vyd. D. Čapková.  In: Studia Comeniana et historica 4, 1974, č. 7-8, příloha, pp71-87.

Komenský, Jan Amos: Vlastní životopis Jana Amose Komesnkého. Z lat. přeložil Josef Hendrich. Praha 1924.

Kopecký, Jaromír Kyrášek, Jiří Patočka, Jan: Jan Amos Komenský. Nástin života a díla. Praha 1957.

Kožík, František: Anděl míru. Vyprávění o Janu Amosovi Komenském. Praha 1984.

Kožík, František: Světlo v temnotách. Praha 1970.

Králík, Stanislav a kol: Otázky současné komeniologie. Praha 1981.

Kurdybacha, Łukasz: Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce. Warszawa 1957.

Kvačala, Ján: Lebensgeschichte des Comenius. In: Monatshefte der Comenius-Gesellschat 1, 1892, s. 109-121, 196-209, 275-285; 2, 1893, pp39-46, 73-80, 136-143, 178-185, 226-232, 273-282.

Kvačala, Ján: Komenský. Jeho osobnosť a jeho sústava vedy pädagogickej. Turčianský Sv. Martin 1914.

Kumpera, Jan: Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha Ostrava 1992.

Kumpera, Jan Hejnic, Josef: Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích České koruny. Brno 1988.

Lapáček, Jiří: Soupis komenián. Přerov 1992.

Lochmann, Jan Milič: Comenius. Freiburg & Hamburg 1982.

Lordkipanidze, David O.: Jan Amos Komenskij 1592 – 1670. Moskva 1970.

Mout, Nicolette-Polišenský, Josef: Komenský v Amsterdamu. Praha 1970.

 

 

Molnár, Amedeo: Samuel Maresius a Komenský. Teologická příloha Křesťanské revue 20, 1953, pp25-27.

Molnár, Amedeo-Rejchrtová, Noemi: Jan Amos Komenský o sobě. Praha 1985.

Nauta, D.: Samuel Maresius. Amsterdam 1935.

Novák, Jan Václav-Hendrich, Josef: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932.

Nováková, Julie: 1/4 století nad Komenským. Praha 1990

Oosterhuis, Benthem R. A.: Jana Amose Komenského poslední útulek a hrob. (Holandsko a Naarden). Překl. Jakub Šebesta. Praha 1928.

Patočka, Jan: Jan Amos Komenský I-II. Bochum 1981, Sankt Augustin 1984.

Patočka, Jan: Komeniologické studie I, II, III. Praha 1997, 1998, 2002.

Pánek, Jaroslav: Jan Amos Komenský. Cesta českého humanisty k obecné nápravě věcí lidských. Praha 1991.

Petráčková, Věra-Steiner, Martin: Příspěvek k informacím o činnosti Jana Amose Komenského v Šárošpataku. In: Studia Comeniana et historica 13, 1983, č. 25, pp45-60.

Pilz, Kurt: Johann Amos Comenius. Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus. Eine Bibliografie. Nürnberg 1967.

Pleskot, Jaroslav: Fulnecké intermezzo Jana Amose Komenského. Ostrava 1970.

Polišenský, Josef: Jan Amos Komenský, Praha 1963, 1973.

Polišenský, Josef: Komenský, muž labyrintů a naděje. Praha 1996.

Polišenský, Josef: Třicetiletá válka a český národ. Praha 1960.

Popelová, Jiřina: Filozofia Jana Amosa Komenského. Bratislava 1986.

Popelová, Jiřina: Komenského cesta k všenápravě. Praha 1958.

Prévot, Jacques: L`utopie éducative: Comenius. Paris 1973.

Rood, Wilhelmus: Comenius and the Low Countries. Amsterdam Praha 1970.

Rösel, Hubert: Wörterbuch zu den tschechischen Schriften des J. A. Comenius. Münster 1983.

Říčan, Rudolf: Dějiny Jednoty bratrské. Praha 1957.

Říčan, Rudolf: Jan Amos Komenský, muž víry, naděje a lásky. Praha 1971.

Schaller, Klaus: Comenius. Darmstadt 1973.

Schaller, Klaus: Comenius 1992. Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr. Sankt Augustin 1992.

Schaller, Klaus (Hrsg.): Comenius. Erkennen Glauben Handeln. Internationale Comenius-Colloquium

Herborn 1984. Sankt Augustin 1985.

 

 

Schaller, Klaus: Die Pädagogik des Johann Amos Comenius und die Anfänger des pädagogischen Realismus im 17. Jahrhundert. Heidelberg 1962, 1967.

Schaller, Klaus: Die Pädagogik der Mahnrufe des Elias. Das Lebenswerk des J. A. Comenius zwischen Politik und Pädagogik. Kastellaun Hunsrück 1978.

Schaller, Klaus (Hrsg.): Zwanzig Jahre Comeniusforschung in Bochum. Dvacet let bochumské komeniologie. Gesammelte Beiträge. Sebrané příspěvky. Sankt Augustin 1990.

Škarka, Antonín: Nové poznatky o Komenského rodišti a rodě. In: Listy filologické 1967, č. 4, pp297-316.

Suchodolski, Bogdan: Komeński. Warszawa 1979.

Turnbull, Georg Henry: Hartlib, Dury and Comenius. London 1947.

Urbánková, Emma: Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a muzeích. Praha 1959.

Vobr, Jaroslav (sest.): Dílo Jana Amose Komenského ve fondech Státní vědecké knihovny v Brně a moravských klášterních knihoven. Brno 1992.

Vyskočil, František: Jan Amos Komenský. Kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě narození. Brno 1990.

Young, Robert Fitzgibbon: Comenius in England. Oxford London 1932.

Zíbrt, Čeněk: Bibliografie české historie. Díl V, sv. 2. Praha 1911, pp325-640.

Zoubek, František Jan: Život Jana Amosa Komenského. Vyd. J. V. Novák. Praha 1892.

 

časopisy:

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského. Praha 1910 – 1938, 1957 – 1961, dále jako

Acta Comeniana 1970 dosud. Soupis příspěvků: Bečková, Marta: Bibliografie článků v časopise Archiv ... . Roč. 1-20 (1910 – 1961). Praha 1964.

Monatshefte der Comenius-Gesellschaft 1892 – 1934. Berlin & Leipzig 1892 1934.

Comenius-Jahrbuch, Berlin 1992 – (ročenka Deutsche Comenius-Gesellschaft)

Studia Comeniana et historica 1971 – Soupis příspěvků: Drábková, Eva Večeřová, Dana: Studia Comeniana et historica 1971 – 1991. In:  Studia Comeniana et historica 23, 1993, č. 49, p174

Z kralické tvrze. Ročenka Muzejního spolku pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích nad Oslavou, 1967 – 1993.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz